Halaman

Walaupn Hidup 1000 th. Klau x Smbahyang Apa Gnanya

6.1.12

Hukum Aurat Muslimah Di Hadapan Wanita Kafir


Pendapat pertama :
Hukum penjagaan aurat bagi wanita muslimah adalah bersumberkan surah An Nuur ayat 31 sebagai panduan utama. Perbezaan hukum ini terjadi melalui frasa nisaa 'ihinna yang terdapat pada ayat tersebut. Hampir semua terjemahan Quran Bahasa Melayu/Indonesia menterjemahkan secara literal frasa ini sebagai "wanita mukmin/beriman" .

Manakala terjemahan Quran Bahasa inggeris (Yusuf Ali) menggunakan "your womenfolk" bagi maksud frasa tersebut yang mana kalau diterjemahkan kepada bahasa Melayu bermaksud "wanita2 dari kalangan kamu".

Wanita kafir bukanlah termasuk wanita dari kalangan wanita muslimah. Memang benar, jumhur ulama berpendapat, seorang wanita muslimah dilarang terlihat auratnya di hadapan wanita-wanita kafir. Inilah pendapat majoriti ulama salaf.

Hujah ini disokong dengan dalil-dalil yang lain seperti Ibnu Abbas ra berkata " seorang wanita muslimah tidak boleh menyendiri di antara ahlu zimmah, dan ia tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan wanita kafir, sebagaimana ia tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan lelaki asing, kecuali wanita kafir itu hamba miliknya".

Katanya lagi " Dia adalah wanita-wanita muslimat yang tidak boleh menampakkan auratnya kepada wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, yakni leher, anting-anting dan selempang dan bahagian-bahagian yang tidak boleh dilihat kecuali mahramnya sahaja". Dan Umar ra pernah mengirim surat kepada Abu Ubaidah ra untuk melarang wanita-wanita ahlul kitab masuk ke permandian bersama wanita-wanita mukminat.

Di dalam tafsir Ibnu Katsir pula menyatakan ; Firman Allah swt 'au nisaa' ihinna' maksudnya adalah seorang wanita muslimah juga dibolehkan menampakkan perhiasannya kepada wanita-wanita muslimah, namun tidak boleh kepada wanita-wanita kafir ahlu zimmah agar wanita-wanita kafir itu tidak menceritakan aurat wanita-wanita muslimah kepada suami-suami mereka. Walaupun hal ini mesti dihindari oleh semua wanita akan tetapi kepada wanita-wanita kafir lebih ditekankan lagi.

Pendapat kedua :
Lebih kepada persoalan tafsir daripada terjemahan 'au nisaa' ihinna'. Ada di kalangan ulama mengertikan frasa tersebut secara mutlak, terkena semua wanita, sama ada mukminat atau kaafirah, tanpa ada pengkhususan. Imam An Nasafiy dalam tafsir An Nafasiy menyatakan " Au nisaa' ihinna yakni al-haraa'ir (wanita-wanita) merdeka, disebabkan kemutlakan lafaz ini mencakup wanita-wanita merdeka (juz 2 hal. 411).

Manakala pendapat Prof Mohammad Ali As Saayis di dalam Kitab Tafsir Ayaat al Ahkaam menyatakan bahawa wanita muslimah dibolehkan menampakkan sebahagian perhiasannya di hadapan wanita kafir sebagaimana dia dibolehkan menampakkannya di hadapan wanita muslimah. Ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat dari kalangan Hanafiyyah dan Syafi'yyah.

Imam Ghazali membenarkan pendapat ini dari ulama Syafi'yyah dan Imam Abu Bakar Ibnu Al 'Arabiy. Pendapat kedua ini dikatakan sebagai pendapat yang rajih (kuat) apabila penafsiran ini dibuat dari sudut lughah iaitu dhamir (kata ganti) yang berfungsi sebagai al ittibaa' (kena tanya pakar Bahasa Arab).

Ianya lebih rajih dari pendapat pertama kerana riwayat-riwayat dari Umar ra dan Ibnu Abbas adalah mauquf (tidak sampai kepada Nabi, lawannya marfu') dan hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujah.

Sekian, adanya...

No comments: